MR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregelde inspraakorgaan op schoolniveau. In de MR worden beleidsdocumenten van de school besproken.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht.
De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden en komt 5 à 6 keer per jaar bijeen.
Wanneer er een vacature in de oudergeleding van de MR komt, leest u dit in de nieuwsbrief van de school. Indien er meerdere gegadigden zijn, zal er onder de overige ouders gevraagd worden een stem uit te brengen. 

 

Het regelement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting de Hoeksche School.