Missie en visie

Missie: waar staan we voor….  

Wij willen kinderen helpen om sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers te worden. Als wereldburgers zijn wij onderdeel van een gemeenschap met sociale omgangsvormen en tradities. Kinderen moeten door volwassenen worden voorbereid om als lid binnen die gemeenschap sociaal, zelfstandig en kritisch, volwaardig te kunnen functioneren. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen kennis te laten maken met normen, waarden, omgangsvormen, bestaande tradities en (sociaal-politieke en culturele) praktijken uit onze samenleving.

Betrokkenheid en relatie staan voorop. Eigen verantwoordelijkheid van het kind vinden wij essentieel. Wij willen ze leren om bewust keuzes te maken en te participeren binnen de eigen groep (de eigen leefwereld) en in de samenleving als groter geheel. Een kind moet worden uitgenodigd de gemeenschap kritisch te beschouwen, mede vorm te geven en hieraan deel te nemen.

De vorming en ontwikkeling van het kind staan centraal: zijn eigen identiteit en uniciteit, autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van zijn drijfveren en passies. Alleen binnen een positieve groepssfeer hebben leerlingen op school de gelegenheid om, op hun eigen niveau, een eigen rol te vervullen. 
De vragen die wij door onze leerlingen willen laten beantwoorden zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn. De essentie is om een kind vrij, volwassen en verantwoordelijk in de wereld te laten zijn. 
Kinderen hebben het recht zich te kwalificeren. Zij mogen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen maken die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het toekomstige beroepsleven. 

 

Visie: waar gaan we voor….   

Leerlingen als sociale en kritische wereldburgers 
Er wordt volop ingezet om een positieve groepssfeer te genereren en te behouden. Leerlingen krijgen bij ons de gelegenheid zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen binnen de context van een positieve groep. Er is voor leerlingen ruimte om kritisch te (leren) denken. Zij durven vragen te stellen over uiteenlopende onderwerpen. Het onderling met elkaar van gedachten durven wisselen over zowel de aanpak van een opdracht als een willekeurig standpunt, wordt aangemoedigd en begeleid door de leerkracht. Het laat leerlingen zien dat ze elkaar nodig hebben en dat zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een groep door goed voor elkaar te zijn. Leerlingen worden gestimuleerd en actief uitgedaagd om hun eigen keuzes en meningen te beargumenteren zodat diepgang wordt bevorderd.  
 
Leerlingen als zelfstandige wereldburgers 
Leerlingen herkennen hun cognitieve en/of sociale grenzen. Zij weten dit aan te geven, te bewaken of juist te verleggen. Er is daarvoor onderling vertrouwen en voldoende veiligheid in de groep. Er worden middelen en manieren aangereikt om zelfstandig, doelgericht en probleemoplossend te kunnen handelen (en niet zonder meer op te geven).  
 
Leerlingen als competente wereldburgers 
Nieuwsgierigheid en leergierigheid worden opgewekt en benut door het aanbod van uitdagende contextuele onderwerpen die aansluiten bij hun levensfase. De lessen zijn thematisch en worden zo ingericht dat de motivatie om kennis te vergaren en ergens beter in te worden, aanwezig is en blijft. Het (leren) reflecteren op (eigen) werk en handelen heeft een belangrijke rol tijdens de lessen. Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden en hebben een prominente plaats in het lesaanbod. Leerlingen voelen zich competent en gewaardeerd vanwege hun eigen vaardigheden.