Ons onderwijs

Op de klinker staan wij voor samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs.

Binnen ons thematisch onderwijs zijn de vakken (begrijpend) lezen, spelling, taal, zaakvakken, kunst, cultuur en burgerschap geïntegreerd.  Per schooljaar werken de kinderen aan vijf verschillende thema’s. Elk binnen één van de domeinen aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. Leesstrategieën, spellingscategorieën, werkwoordspelling en grammatica worden binnen de context van deze thema’s doelgericht aangeboden. Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om kritisch en creatief te denken en om vraagstukken te leren oplossen. Digitale geletterdheid is een onderdeel van ons onderwijs en komt terug in verschillende werkvormen. Een thema wordt met de hele klas beleefd en uitgevoerd. Dit creëert een groepsgevoel. Door gezamenlijk te werken naar een afsluiting van het project, ontstaat een moment waarop leerlingen kunnen reflecteren en aan elkaar en hun ouders kunnen laten zien wat zij hebben geleerd.   
  
Als aanvulling op ons thematisch onderwijs werken wij bij het vak begrijpend lezen volgens de methodiek van ‘Slimmer lezen’, gebaseerd op de pijlers van ‘Close reading’. Bij ‘Slimmer lezen’ gaan de kinderen op een actieve manier aan de slag met een tekst uit actuele jeugdliteratuur. Deze teksten sluiten aan bij de verschillende thema’s of bij actuele gebeurtenissen. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden waar het hierom draait.

Rekenen is een vak op zich. Rekenen vraagt om zulke specifieke vaardigheden dat dit vak losgekoppeld is van een thema. Het ontwikkelen van functionele gecijferdheid is binnen het rekenonderwijs een belangrijk doel. Rekenen is echter meer dan het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van sommen. Het gaat om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei situaties.  
Doelgericht, cyclisch werken staat bij ons centraal, evenals een goede balans tussen het traditionele en het realistische rekenonderwijs.   

Wij hebben positieve hoge verwachtingen van onze leerlingen. Met een effectieve, passende instructie wordt nieuwe leerstof aangeboden. Onze instructies zijn gebaseerd op de principes van de ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI). Voorkennis wordt opgehaald door een activerende oefening, een nieuw lesdoel wordt benoemd en de leerstof wordt door de leerkracht uitgelegd. De leerkracht doet de opdrachten voor en vervolgens samen met de leerlingen. Zodra de leerkracht ervaart dat de kinderen het zelf kunnen, kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag. Tijdens de les monitort de leerkracht of alle leerlingen begrijpen wat er is uitgelegd.  Vele didactische werkvormen wisselen elkaar af, waaronder verschillende vormen van samenwerkend leren. Door gericht te differentiëren binnen de lessen, zijn er gelijke kansen en is er een passend aanbod voor elke leerling om de basisdoelen te kunnen halen.